Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1 YLEISTÄ

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka Suomen Kuljetusturva Oy käsittelee henkilötietojasi. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta sekä muuta toimintaamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjän asiakkaita sekä potentiaalisia asiakkaita. Suomen Kuljetusturva Oy voi tarvittaessa tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 21.2.2020.

2 REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kuljetusturva Oy, 2318753-3
Härköviidantie 19, 40270 Palokka
Puhelin: 040 658 9880
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Toni Helenius, sähköposti: toni.helenius [at] kuljetusturva.fi

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Suomen Kuljetusturva Oy rekisterinpitäjänä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin toimiin, kuten asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja asiakasviestintä, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen
 • palveluiden ja tilausten käsittelyyn liittyviin toimiin, kuten tilauksen toimitus, laskutus ja maksujen seuranta, maksuvalvonta ja mahdolliset perintätoimet, sekä palveluidemme kehittäminen, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai sopimukseen
 • tilausta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun
 • asiakashankintaan ja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin ja mainontaan, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun
   

Henkilötietojen käsittely voi yllä kuvatun lisäksi perustua rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin tai muuhun käsittelyyn, johon Suomen Kuljetusturva Oy on erikseen pyytänyt suostumuksen.

4 MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

 • Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja:
 • Perustiedot: kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, äidinkieli, ajokortin voimassaolo, ajokorttiluokka, sekä työnantaja tai oppilaitos
 • Asiakastiedot: Tiedot liittyen asiakastilauksiin ja niiden ylläpitoon sekä osapuolten väliseen viestintään.
 • Suostumukset ja kiellot: Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin.
 • Analytiikka: Verkkosivujemme käyttöä koskevat tiedot kuten IP-osoite.
 • Evästeet: Verkkosivujemme käytöstä kerättävät evästeet.


5 HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Suomen Kuljetusturva Oy kerää henkilötiedot säännönmukaisesti suoraan rekisteröidyiltä itseltään rekisteröidyn käyttäessä Suomen Kuljetusturva Oy:n palveluita tai viestinnästä rekisteröidyn kanssa.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista lähteistä kuten [Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä] tai verkkosivuiltamme toteutettavan tiedonhankinnan kautta markkinointitarkoituksissa.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA LUOVUTUS

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Välitämme kuitenkin kursseillemme ilmoittautuneiden tarpeelliset tiedot koulutusta tarjoavalle taholle. Lisäksi käytämme maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana Paytrail Oyj:tä, joka toimii yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa luovutamme tarpeelliset yhteys- ja laskutustiedot Paytrail Oyj:lle. Lisäksi voimme luovuttaa viranomaisille henkilötietoja lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. Tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tarpeelliset suojakeinot ovat käytössä.

7 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja vain sen aikaa, kuin on tarpeen tässä selosteessa kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistetaan, kun kahden vuoden aika on kulunut asiakassuhteen päättymisestä / viimeisestä tilauksesta, ellei rekisterinpitäjän lakisääteisistä velvoitteista (kuten kirjanpito) muuta johdu.

Asiakkaan tai potentiaalisten asiakkaiden tietojen säilyttäminen myynti- ja markkinointitarkoituksiin arvioidaan säännöllisin väliajoin. Samalla tarkastetaan tietojen oikeellisuus. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen tarkastamisen yhteydessä, tai kun se muutoin katsotaan tarpeelliseksi.

8 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja henkilötiedot ovat ainoastaan niiden henkilöiden saavutettavissa, joiden toimenkuvaan kuuluu käsitellä kyseisiä tietoja.
Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti erilaisin teknisin ja organisatorisin suojakeinoin.

9 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet tietosuojalainsäädännön nojalla:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, mitä tietoja hänestä käsitellään, sekä oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Tällainen peruste voi johtua esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, esimerkiksi jos rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, tai henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista markkinointilistalta, jolloin rekisterinpitäjä ei enää lähetä rekisteröidylle asiakas- tai markkinointiviestejä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: mikäli henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus. Tällä voi olla vaikutusta kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyn epäkohdista tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle. Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteys kirjallisesti rekisterinpitäjän nimeämään tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön.