Kuljetustusyrittäjä ja kuljettaja, tunnetko ERRU:n?
Artikkelit | Liikenteessä
#Liikenteessä#Lainsäädäntö#ERRU

Tunnetko ERRU:n?

1.6.2022 | Jarkko Nisula

Mitä ajattelisit, jos Traficomista tulisi yllättäen selvityspyyntö, jossa kerrottaisiin, että edustamasi yrityksen liikenneluvat ollaan mahdollisesti peruuttamassa?

 

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan kaikissa EU-maissa, siis myös Suomessa, asetus sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden ja samalla liikennelupien menettämiseen määräajaksi tai lopullisesti (2016/403).

KUVA: OTE TRAFICOMIN SELVITYSPYYNNÖSTÄ

Erään kuljetusliikkeen omistaja sai yllätyksekseen yllä olevan selvityspyynnön tienvarsitarkastuksen seurauksena. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) oli saanut liikenteenvalvontaa suorittavalta poliisilta tiedon, että yrityksen ajoneuvo oli pysäytetty tarkastukseen ja kuljetuksessa on todettu MSI (most serious) eli kaikkein vakavimman vakavuusluokan rikkomus. Selvityspyynnössä kerrottiin, että tapaus saattaa johtaa liikennelupien peruuttamiseen.

ERRU (European Registers Of Road Transport Undertakings) ei varsinaisesti ole rekisteri vaan järjestelmä, jolla on tarkoitus liittää yhteen EU-jäsenmaiden kansalliset sähköiset maantieliikenteen luparekisterit, jolloin se mahdollistaa paremman tietojenvaihdon jäsenmaiden viranomaisten kesken.

Sen avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa tehokkaammin, että luvanhaltijat noudattavat yhteisön maantieliikennekuljetuksia koskevia sääntöjä. ERRU:n tavoitteena on toteuttaa maantieliikenteen kilpailuedellytykset entistä tasapuolisemmin jäsenvaltioiden kesken.

ERRU mahdollistaa erityisesti tiedonvaihdon liikenteestä vastaavista henkilöistä, jotka on todettu kelpaamattomiksi johtamaan maantiekuljetusyrityksen toimintaa, liikenteenharjoittajien missä tahansa jäsenvaltiossa tekemistä vakavimmista rikkomuksista, jotka voivat johtaa hyvän maineen menettämiseen ja myös muista liikenteenharjoittajien missä tahansa jäsenvaltiossa tekemistä rikkomuksista.

Järjestelmässä rikkomukset on jaettu kymmeneen ryhmään:

A) Miehistö

B) Ajoajat

C) Tauot

D) Lepoajat

E) 12 päivän sääntöä koskeva poikkeus

F) Työn järjestäminen

G) Ajopiirturin asentaminen

H) Ajopiirturin, kuljettajakortin tai piirturilevyn käyttö

I)  Tietojen esittäminen

J)  Toimintahäiriöt 

Rikkomukset on jaettu lisäksi vakavuutensa perusteella kolmeen eri kategoriaan: SI (vakava), VSI (erittäin vakava) ja MSI (kaikkein vakavin) rikkomus. Jos kuljetusyritys syyllistyy yhteenkin kaikkein vakavimmaksi katsottuun rikkomukseen (MSI), lupaviranomaisen on EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti toteutettava sopivalla tavalla hallinnollinen menettely. Tämän menettelyn perusteella ratkaistaan, onko yrityksen hyvämaineisuuden menetys ko. tapauksessa suhteeton toimi. Jos lupaviranomainen ei menettelyn jälkeen katso, että hyvämaineisuuden menetys olisi suhteeton toimi, tehty rikkomus tai tehdyt rikkomukset johtavat yrityksen hyvämaineisuuden menetykseen ja liikennelupien peruuttamiseen.

”Kuljetusyrittäjä on vastuussa myös kaikista kuljettajiensa tekemistä rikkomuksista, olivatpa ne sitten tahattomia tai tahallisia.”

Jopa yksi ainoa kaikkein vakavin rikkomus (MSI) voi johtaa liikennelupien peruuttamiseen. Kaikkein vakavimmiksi rikkomuksiksi katsotaan muun muassa vakavat ajoaikojen rikkomukset, väärennetyn tai toisen henkilön kuljettajakortin käyttäminen, toimimaton ajopiirturi, piirturilevyille tallennettujen tai ajopiirturille ja/tai kuljettajakortille tallennettujen ja kopioitujen tietojen manipulointi, vakavat enimmäispainon ylitykset, ilman määräaikaiskatsastustodistusta ajaminen, ajoneuvon turvallisena ja liikennekelpoisena pitämisen laiminlyöminen, henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen ilman voimassa olevaa ajokorttia ja vakavat vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät rikkomukset. Myös alemman vakavuusasteen rikkomukset voivat toistuessaan johtaa liikennelupien peruuttamiseen.

Kuten yllä olevasta listauksesta huomataan, niin kuljetusyrittäjä on vastuussa myös kaikista kuljettajiensa tekemistä rikkomuksista, olivatpa ne sitten tahattomia tai tahallisia. Täydellinen listaus erilaisista rikkomuksista löytyy  Euroopan Unionin asetuksesta 2016/403.

Esimerkkitapauksessamme perävaunulle, joka oli tarkastuksen kohteena, asetettiin virheellisesti ajokielto. Ajokieltoperuste on aiheellinen vain, jos jarruvoimien ero ohjaavan etummaisen akselin pyörillä̈ on yli 50 % suurimmasta jarruvoimasta. Tässä tapauksessa ero ei ylittynyt.

Kuljetusliike antoi selvityksen määräajassa. Selvityksessään se kertoi, että perävaunulla oli ajettu edellisen jarrujen kunnostuksen jälkeen liikenteessä puoli vuotta ja sen katsastus oli voimassa. Perävaunu korjattiin ja katsastettiin uudelleen. Kuljetusliike korosti vastineessaan sitä, että luvanhaltijan hyvämaineisuuden menetys tässä tapauksessa oli heidän mielestään suhteeton toimi varsinkin, kun tienvarsivalvontaa ei tehty sille asetettujen säädösten mukaan ja välitöntä vaaraa tieturvallisuudelle ei ollut.

Kuljetusliike niin ikään pyysi, että rekistereihin ei jäisi merkintöjä, jotka asettaisivat yrityksen eriarvoiseen asemaan muiden yritysten kanssa seuraavissa valvontatilanteissa. 

KUVA: OTE TRAFICOMIN PÄÄTÖKSESTÄ

Traficom totesi siis päätöksessään, että vaikka ko. tapauksessa kuljetuksessa käytetyssä perävaunussa oli puutteita jarrujen suorituskyvyssä, eivät ne olleet sellaisia puutteita, joiden perusteella ajoneuvo olisi pitänyt määrätä ajokieltoon. Kuljetusliike ei siis ollut syyllistynyt yhteisön sääntöjen rikkomiseen kaikkein vakavimmaksi katsottavalla MSI-tasolla ja Traficom katsoi, että yrityksen hyvämaineisuuteen kohdistuvan jatkotarkastelun perusteettomaksi ja valvonta-asia raukeasi ilman enempiä toimenpiteitä.

Tällä tapauksella oli onnellinen päätös, mutta kannattaa ottaa huomioon, että ERRU:n myötä viranomaisen puuttumiskynnys erilaisiin tavaraliikenteessä tapahtuviin rikkomuksiin on madaltunut huomattavasti. Kalusto kannattaa siis pitää kunnossa ja huolehtia myös siitä, että yrityksen työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän mahdollisilla rikkomuksillaan voi olla yrityksellekin vakavia seurauksia.