Euroopan Komission ehdotus: Aloitteleville kuljettajille vähintään kahden vuoden koeaika ja nollatoleranssi rattijuopumukseen | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Ajokortti#Nuori kuljettaja#Liikenneturvallisuus

Euroopan Komission ehdotus: Aloitteleville kuljettajille vähintään kahden vuoden koeaika ja nollatoleranssi rattijuopumukseen

4.3.2023 | Autotoday

Euroopan Komissio ehdotti keskiviikkona ajokortteja koskevien sääntöjen nykyaikaistamista, kaikkialla EU:ssa voimassa olevaa digitaalista ajokorttia sekä uusia säännöksiä liikennesääntöjen rajatylittävän valvonnan tehostamiseksi.

Kuva: Dreamstime

Viime vuonna EU:n teillä menehtyi yli 20 000 ihmistä. Suurin osa oli jalankulkijoita, polku- tai moottoripyöräilijöitä sekä potkulautailijoita.

Uudet säännöt parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta ja auttavat EU:ta saavuttamaan tavoitteensa lopettaa liikennekuolemat EU:ssa vuoteen 2050 mennessä (ns. nollavisio). Ne valmistavat kuljettajia päästöttömien ajoneuvojen käyttöön ja kaupunkiajamiseen, jossa on otettava huomioon jalankulkijat ja polkupyörien ja kaksipyöräisten ajoneuvojen lisääntyminen.

Ne myös antavat nuorille kuljettajille mahdollisuuden hankkia kokemusta avustetun ajoharjoittelun avulla, minkä myötä nuoret voivat opetella ajamaan ja saada ajokortin jo 17-vuotiaana. Ajoluvan 17-vuotiaana saavat voivat aloittaa yksin ajamisen 18 vuotta täyttäessään ja työskennellä ammattikuljettajana heti, kun sopiva työ sen mahdollistaa. Tämä helpottaa nykyistä kuljettajapulaa.

Nykyaikaisemmilla ajokorttisäännöillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja helpotetaan arkea

Ajokortteja koskevalla ehdotuksella muutetaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Se perustuu useissa EU-maissa jo voimassa oleviin parhaisiin käytäntöihin.

Uusien sääntöjen keskeisenä tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta muun muassa seuraavin toimin:

 • Aloitteleville kuljettajille asetetaan kokeen suorittamisen jälkeinen vähintään kahden vuoden koeaika ja nollatoleranssi rattijuopumukseen. Tämä on olennaisen tärkeää, sillä vaikka nuorten kuljettajien osuus kaikista kuljettajista on vain 8 prosenttia, kahdessa viidestä kuolemaan johtaneesta kolarista on osallisena alle 30-vuotias kuljettaja.
 • Ajokokemuksen kartuttamiseksi nuoret voivat suorittaa ajokokeen ja aloittaa autoilla ja kuorma-autoilla ajamisen 17-vuotiaina.
 • Ajo-opetusta ja ajokoetta mukautetaan siten, että kuljettajat saavat paremmat valmiudet ottaa huomioon haavoittuvassa asemassa olevat tienkäyttäjät. Tämä auttaa parantamaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä sähköpotkulautojen ja sähköpyörien käyttäjien turvallisuutta EU:n siirtyessä kestävämpään kaupunkiliikenteeseen.
 • Otetaan käyttöön kohdennetumpi ajokyvyn terveydellinen arviointi, jossa otetaan huomioon kehitys esimerkiksi diabeteksen hoidossa. Kuljettajia kannustetaan myös päivittämään ajotaitojaan ja tietojaan teknologian kehityksen mukana.

 

Jotta ajokorttien tunnustaminen olisi yksinkertaisempaa EU-maiden välillä, komissio ehdottaa maailman ensimmäistä digitaalista ajokorttia. Ajokortin korvaaminen, uusiminen tai vaihtaminen helpottuu huomattavasti, koska koko menettelyn voi tehdä sähköisesti.

Vastaavasti myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten on helpompi vaihtaa ajokorttinsa EU:n ajokorttiin, jos heidän kotimaansa liikenneturvallisuusvaatimukset ovat vertailukelpoiset.

Päivitetyissä koesäännöissä otetaan huomioon siirtyminen päästöttömiin ajoneuvoihin. Kokeessa arvioidaan esimerkiksi kehittyneisiin ajoavustinjärjestelmiin ja muihin automatisoituihin teknologioihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Uusille kuljettajille opetetaan myös, miten heidän ajotyylinsä, esimerkiksi vaihteiden käyttö, vaikuttaa päästöihin. Lisäksi B-luokan ajokortilla ajettavan ajoneuvon sallittua massaa muutetaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen osalta, koska akkukäyttöiset päästöttömät ajoneuvot voivat olla painavampia.

Turvallisuuteen liittyvien liikennesääntöjen tehokas rajatylittävä täytäntöönpano

Nykyiset rajatylittävää valvontaa koskevat EU:n säännöt ovat auttaneet varmistamaan, että asuinmaansa ulkopuolella liikennerikkomuksiin syyllistyvät henkilöt tunnistetaan. Kuitenkin vuonna 2019 noin 40 prosenttia ulkomailla tehdyistä rikkomuksista jäi rankaisematta joko siksi, että rikoksentekijää ei tunnistettu, tai siksi, että maksua ei peritty.

Tämänpäiväisillä ehdotuksilla pyritään korjaamaan tämä puute antamalla lainvalvontaviranomaisille pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin. Komissio ehdottaa myös, että olemassa olevien kansallisten yhteyspisteiden roolia vahvistetaan, jotta helpotetaan niiden yhteistyötä rikosten tutkintaan osallistuvien lainvalvontaviranomaisten kanssa. Näin korjataan nykyisiä puutteita rikosten tutkintaa koskevassa EU-maiden välisessä yhteistyössä.

Nykyinen laki kattaa joitakin yleisimpiä ja räikeimpiä rikkomuksia, kuten ylinopeuden ja rattijuopumuksen. Komissio ehdottaa, että soveltamisalaa laajennetaan kattamaan myös seuraavat liikennerikkomukset:

 • riittämätön turvaväli edessä olevaan ajoneuvoon
 • vaarallinen ohitus
 • vaarallinen pysäköinti
 • yhden tai useamman yhtenäisen valkoisen viivan ylittäminen
 • kiellettyyn ajosuuntaan ajaminen
 • hälytysajoneuvoille avattavien ns. ”pelastuskujien” käyttöä koskevien sääntöjen
 • noudattamatta jättäminen
 • ylikuormitetulla ajoneuvolla ajaminen.

 

Nämä lisäykset auttavat varmistamaan, että tällaisista rikkomuksista koituu seuraamuksia, ja parantavat EU-maiden mahdollisuuksia määrätä muista EU-maista tuleville kuljettajille rangaistuksia liikennerikkomuksista. Niillä varmistetaan myös kuljettajien yhdenvertainen kohtelu riippumatta siitä, mikä on heidän asuinmaansa.

Päivitetyillä laeilla varmistetaan liikennerikkomuksista syytettyjen oikeuksien kunnioittaminen. Ulkomaalaiset säilyttävät oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettamaan ja puolustukseen.

Näiden oikeuksien parempi suoja taataan sisällöltään vakioiduilla seuraamusmääräyksillä, joiden vastaanottajille annetaan mahdollisuus tarkistaa määräysten aitous, sekä asettamalla vaatimus tietojen jakamisesta rikkomuksista epäillyille henkilöille.

Kuljettajat saavat helposti tietoa kussakin EU-maassa voimassa olevista liikenneturvallisuussäännöistä ja voivat tulevaisuudessa maksaa mahdolliset sakot suoraan erityisessä IT-järjestelmässä.

Säännöt myös yhdenmukaistetaan henkilötietojen suojaa koskevien uusien sääntöjen kanssa (yleinen tietosuoja-asetus ja lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annettu direktiivi).

Ajokieltojen EU:n laajuinen voimassaolo: tehokkaampi rankaiseminen vakavista rikkomuksista

Jotta varmistetaan, että liikennerikkomukset johtavat seuraamuksiin, otetaan käyttöön uusi järjestelmä, joka mahdollistaa koko EU:n laajuisen ajokiellon asettamisen tapauksissa, joissa EU-maa määrää kuljettajan ajokieltoon alueellaan tapahtuvan rikkomuksen vuoksi.

Liikenneturvallisuuden takaamiseksi on tärkeää saattaa liikennerikkomuksiin syyllistyneet kuljettajat vastuuseen kaikissa EU-maissa. Nykyisten sääntöjen mukaan vakavien rikkomusten vuoksi määrättyjä ajokieltoja ei voida panna täytäntöön EU:n laajuisesti, jos rikkomus on tapahtunut muussa kuin ajokortin myöntäneessä EU-maassa.

Tämänpäiväinen ehdotus kattaa vakavat liikennerikkomukset, kuten suuren ylinopeuden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisen sekä kuoleman tai vakavan ruumiinvamman aiheuttavat liikennerikkomukset.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotukset nyt tavallista lainsäätämismenettelyä noudattaen.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell