Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) ja sen nojalla annettu asetus voimaan 1.9.2023 | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Vaarallisten aineiden kuljetus#Traficom

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) ja sen nojalla annettu asetus voimaan 1.9.2023

31.8.2023 | Traficom - Tiedote

Uusi laki yhdistää vaarallisten aineiden kuljetuksen vaatimukset neljässä eri liikennemuodossa. Se harmonisoi kaikkien kuljetusmuotojen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan sääntelyn yhdeksi lainsäädäntökokonaisuudeksi.

Kuva: Dreamstime

Ajankohtaistiedote 31.8.2023

VAK-lain uudistuksen konkreettiset muutokset koskevat muun muassa VAK-kuljetusten valvontaa ja lain rikkomisesta johtaviin seuraamuksiin. Lisäksi muutoksia tulee VAK-kuljetuksien säilyttämistä koskevaan sääntelyyn.

Valtioneuvoston asetus sisältää säännöksiä, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen käyttäviin pakkauksiin, paineastioihin, säiliöihin ja kontteihin, tarkastuslaitoksiin, tilapäiseen säilytykseen (sisäinen pelastussuunnitelma), ajoneuvojen hyväksyntöjä myöntävien ja katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutukseen, tarkastuksiin sekä viranomaisten toimenpiteiden ja asiakirjojen tunnustamiseen.

Tutustu tiedotteeseen: Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan 1.9.2023 – toimijoille uusia velvoitteita

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamat määräykset

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut seuraavat määräykset:

• Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (TRAFICOM/473662/03.04.03.00/2022) ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (TRAFICOM/474029/03.04.02.00/2022). Määräykset tulevat sovellettavaksi täysimääräisesti 1.9.2023.

• Vaarallisten aineiden ADR-ajolupa- ja turvallisuusneuvonantajan koe (TRAFICOM/153236/03.04.03.00/2023). Määräys tulee voimaan 1.9.2023.

Ajantasaisiin vaarallisten aineiden kuljetusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin voit tutustua Traficomin verkkosivuilla: Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä

1. Mikä muuttuu ADR-ajolupakoulutuksen näkökulmasta?

ADR-ajolupakoulutuksen vaatimuksista on säädetty VAK-lain luvussa 9 (49 §) ja VAK-määräyksen luvussa 8.2. Lisätietoa koulutusluvan hakemisesta Traficomin verkkosivuilta Hae ADR-koulutuslupaa

Koulutuslupa

Koulutuslupaa haettaessa hakijalla tulee olla riittävät edellytykset koulutuksen järjestämiseksi. Koulutuksen luonteeseen ja laajuuteen suhteutettuna koulutuksen järjestäminen edellyttää riittäviä opetuksellisia, ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä. Uusi vaatimus taloudellisten edellytysten osalta tarkoittaa, että koulutuksen antajalla ei saa olla toiminnan laajuuteen nähden merkittäviä taloudellisia ongelmia.

Koulutuksesta vastaavan johtajan on tosiasiallisesti johdettava, ohjattava, valvottava ja kehitettävä koulutusta ja muutoinkin toimittava tosiasiallisesti koulutusta vastaavan johtajan tehtävissä.

Koulutuksesta vastaavan johtajan lisäksi, jatkossa myös kouluttajalta edellytetään vähintään koulutusta vastaava ADR-ajolupa sekä hyvät tiedot vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä koulutusvaatimuksissa tapahtuvasta kehityksestä.

Ajolupavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä kouluttajaa avustavalta henkilöltä esimerkiksi käytännön harjoituksissa.

ADR-ajolupakoulutus ja koulutusohjelmat

ADR-ajolupakoulutuksen perustana toimii peruskurssi tai yhdistetty peruskurssi. Peruskurssi tai yhdistetty peruskurssi on suoritettava ennen osallistumista erikoiskurssille.

Koulutusluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytään koulutusohjelmat ja ne ovat voimassa koulutusluvan voimassaoloajan (viisi vuotta). Mahdolliset muutokset myönnettyyn koulutuslupaan tehdään lomakkeella E303. Tällaisia muutoksia voisivat olla esimerkiksi uusien
koulutusohjelmien lisääminen koulutusluvalle tai koulutuksesta vastaavan johtajan vaihtaminen.
Lisätietoa Traficomin verkkosivuilta: Hae tai muuta ADR-koulutuslupaa

VAK-lain (719/1994) mukaisesti myönnetyt koulutusluvat ja hyväksytyt koulutusohjelmat pysyvät voimassa niistä annettujen päätösten mukaisesti.

ADR-ajolupakoulutusta koskevien asiakirjojen säilyttäminen

ADR-ajolupakoulutuksen antajan on ylläpidettävä tietoja ADR-ajolupakoulutukseen osallistuvista henkilöistä ja heille annetusta koulutuksesta sekä koulutuksesta annetuista todistuksista. Tiedot
on säilytettävä koulutuksen suorittamisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan, minkä jälkeen tiedot on hävitettävä.

Ohje ADR-ajolupakoulutuksen järjestämisestä on päivitetty

Uusi ohje tulee voimaan 1.9.2023. Ohje korvaa aikaisemmin annetun ohjeen (TRAFICOM/490687/03.04.03.06/2020). Ohjeen sisältöön on tehty muutoksia, jotka vastaavat uutta VAK-lainsäädäntöä. Ohje on luettavissa Traficomin verkkosivuilta ADR-ajolupakoulutus

2. Uusi määräys ADR-ajolupa- ja vaarallisten aineiden
turvallisuusneuvonantajan (TNA) kokeen suorittaminen

Uusi määräys vaarallisten aineiden ADR-ajolupa- ja TNA-kokeen suorittamisesta tarkentaa ja antaa oikeudellisesti velvoittavat määräykset kokeen suorittamisesta, koekohtaisista vastausajoista, suullisen teoriakokeen suorittamisesta, tulkin käytöstä teoriakokeissa,
teoriakokeiden sisällöstä ja arvioinnista sekä vilpillisestä toiminnasta teoriakokeessa.

Määräys on luettavissa Traficomin verkkosivuilla: ADR-ajolupa- ja vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajan (TNA) kokeen suorittaminen

3. ADR-ajoluvan myöntäminen

ADR-ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on ADR-ajolupakoulutus ja hyväksytysti suoritettu koe. ADR-ajolupaa myönnettäessä ei enää tarkisteta ajo-oikeuden voimassaoloa tai mahdollista ajokieltoa, koska ADR-ajolupa ei anna oikeutta ajoneuvon kuljettamiseen. ADR-ajoluvan
hakemisen aikaa ei enää rajoiteta.

ADR-ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi alkukoulutuksen kokeen (P tai YP) suorittamisesta.

ADR-ajolupa voidaan uudistaa sen voimassaoloaikana ja se uudistetaan viideksi vuodeksi.
Esimerkki:

  • Henkilö suorittaa täydennyskokeen ja uudistaa ADR-luvan 1.10.2023. Voimassa olevan ADR-ajoluvan voimassaolo on 30.10.2023 saakka.
    Uuden ADR-ajoluvan voimassaolo alkaa 30.10.2023 ja päättymispäivä on 30.10.2028.


4. Puolustusvoimissa suoritettava ADR-ajolupakoulutus- ja koe

Puolustusvoimissa suoritettava ADR-ajolupakoulutus järjestetään Liikenne- ja viestintäviraston myöntämän koulutusluvan mukaisesti. Jos ADR-ajolupakoe suoritetaan Puolustusvoimissa, Puolustusvoimat vastaa kokeen järjestämisestä ja valvonnasta.

 

Lisätiedot
ammattiliikenne@traficom.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut